Find din KJV Kontakt eller ring 7011 2244

7011 2244
Forside   /   Om KJV A/S

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR – KJV A/S

 

Samfundet er vores alles ansvar!

 

Hos KJV er vi bevidste om, at vi er en del af en omverden, som vi bliver påvirket af, men som vi også selv i høj grad kan påvirke. Derfor har vi udarbejdet nogle overordnede retningslinjer for vores samfundsmæssige ansvar.

 

Social ansvarlighed

Vi overholder naturligvis alle myndighedernes krav, og forsøger – hvor det er muligt – at lægge niveauet endnu højere. KJV vil gerne bidrage positivt til den lokale udvikling. Vi giver bl.a. støtte til samfundsfremmende aktiviteter og udvalgte landsdækkende indsamlinger.

 

Forretningsetik

Ærlighed, professionalisme, sund og fornuftig forretningsmoral er det, vi forstår ved god forretningsetik.

 

Vi skal holde det, vi lover. Vi skal altid have en professionel tilgang til tingene og yde det bedste vi kan, og så skal vi i alle aspekter tage afstand fra korruption og bestikkelse – i alle led. Samtidig skal vi være gode til at vise respekt for andre aktører på de markeder, vi bevæger os i.

 

Forhold til eksterne interessenter

Vi ønsker at have et godt forhold de organisationer som vi har et samarbejde med og andre, som har interesse i vores organisation. Vi oplyser ikke virksomhedsfølsomme informationer, men giver gerne et mere detaljeret indblik i, hvordan virksomheden drives og de værdier, vi står for.

 

Kvalitetspolitik

For at sikre et ensartet kvalitetsniveau stiller vi over for vore leverandører krav til kvaliteten, såvel som til, at fastlagte normer skal være opfyldt. Samtidig har vi fastlagte procedurer for håndtering, opbevaring og levering af vore produkter, således at der ikke sker kvalitetsforringelser. Vores kvalitetspolitik omfatter også en sikring af den kvalitet, vi lægger i en meget høj grad af kundeservice og vore serviceydelser generelt. Vi har definerede procedurer for vores daglige arbejdsprocesser, som skal sikre en høj og ensartet kvalitet i virksomheden.

 

Arbejdsforhold

Gode og ordnede forhold, som tager hensyn til, at medarbejderne kan udføre deres arbejde uden at lide fysisk overlast. Arbejdsforholdene for den enkelte medarbejder vurderes løbende, og der evalueres og følges op på evt. forbedringsmuligheder. Vi vægter højt at være åbne over for medarbejdernes input, forslag og ønsker til ændringer og forbedringer, som kan ændre forholdene i en positiv retning.

 

Arbejdsmiljø

Vi vil være rigtig gode til det, der er relevant for kunderne. Derfor er medarbejdernes evne til at forstå og efterkomme kundernes behov helt afgørende. Heraf følger, at det er vores mål at være en attraktiv arbejdsplads for de medarbejdere, som bedst kan løfte vores nuværende og kommende udfordringer.

 

Vi tror på, at medarbejderne fungerer bedst i en organisation, hvor de har stor frihed under ansvar. Vores medarbejdere synes, det er sjovt at tage initiativ og tage ansvar for, at ideerne bliver til virkelighed. Og vores medarbejdere har en stærk faglighed, der bidrager til at udvikle vores kunders bundlinje.

 

Vi gør vores bedste for at sikre, at vores medarbejderes kompetencer bruges optimalt. Vi ser det som vores fornemste opgave at være en aktiv sparringspartner, give handlerum og udfordringer samt støtte den enkelte medarbejder i at udfolde sine evner – og på den måde støtte og udvikle både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

 

Personalepolitik

KJV har tegnet sundhedsforsikring for hver enkelt medarbejder. Som en del af denne forsikring er der også forsikring ved kritisk sygdom. Det er vigtigt for os, at den enkelte medarbejder får så hurtig og så god behandling som muligt. Det bidrager til den almene trivsel samt selvfølgelig også til at minimere fravær. Ved længere fravær forsøger vi altid at afdække, om der er en specifik grund til fraværet, og om vi i givet fald kan afhjælpe årsagen.

 

Medarbejdere, der ønsker barselsorlov får selvfølgelig det, ligesom vi i flere tilfælde har aftalt ordninger med seniormedarbejdere, som i kortere eller længere overgangsperioder går ned på deltid – inden pensionering.

 

Vi ser det som en naturlig ting, at vi uddanner elever – hhv. lager/logistikelever, som får en fantastisk ballast på vort meget moderne centrallager; samt handelselever inden for branchen som bliver lært op i at sælge og formidle et af branchens største sortimenter. Vore handelselever har flere gange modtaget branchens pris som årets elev.

 

Vi vægter det sociale element højt og vil gerne sikre at vores medarbejdere har et godt samarbejde på tværs af organisationen og deres geografiske placering. Derfor afholdes der såvel regionale som fælles arrangementer, hvor medarbejderne mødes under mere uformelle omstændigheder.

 

Leverandører

KJV foretager en nøje udvælgelse af leverandører for at sikre, at de overholder en række krav, vi har opstillet i en ”Code of Conduct” for KJV, altså et regelsæt, som vi selv overholder og derfor også må kræve at vore leverandører overholder. Kravene omfatter bl.a. arbejdsforhold, miljøhensyn, overholdelse af love og bestemmelser – både regionale, nationale og internationale,

 

Vi stiller krav til leverandører, som producerer i lavlønsområder.

 

Med jævne mellemrum foretager vi evaluering af de forskellige leverandører – bl.a. ved at besøge dem, besigtige produktionsområderne og drøfte krav/forslag til forbedringer. Disse forslag kan være meget forskellige – f.eks. har også vi fokus på den emballage, som leverandører sender til KJV i, og forsøger i videst muligt omfang også at optimere den, så den beskytter optimalt og er så miljøvenlig som muligt.

 

Vi drøfter løbende forbedringer og samarbejde.

 

FNs Global Compact

Vi mener, at de 10 punkter i FN’s ”Global Compact” er meget relevante og giver god mening for KJV A/S. Derfor forsøger vi at efterleve disse principper, som nævnes nedenfor.

 

Virksomheden bør:

 

Menneskerettigheder

 

1. støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

 

Arbejdstagerrettigheder

 

3. opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde

5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

 

Miljø

 

7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

 

8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed

 

9. tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

 

Anti-korruption

 

10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 

Sikkerhed

KJV overholder de til enhver tid gældende lovmæssige sikkerhedskrav. Som en naturlig ting har vi derfor også en sikkerhedsleder og en sikkerhedsrepræsentant. Der foretages løbende en gennemgang af sikkerhedsmæssige forbedringsmuligheder. Derudover bliver der som en selvfølge fulgt op og analyseret på eventuelle skader, så man derigennem har mulighed for at forebygge fremtidige skader.

 

Miljø

Hos KJV forsøger vi at

 

Fremme miljøvenlige produkter ved at

 

- satse på grønne løsninger

- fokusere på produkters egenskaber frem for pris

- sikre professionel og let tilgængelig dokumentation af miljøvenlige produkter

 

Tilgodese miljøet i driften af virksomheden gennem

 

- professionel sortering

- håndtering

- genanvendelse

- korrekt opbevaring af miljøfarlige produkter

- praktisering af genbrug, hvor det er muligt.

 

Minimere brugen af miljøskadelig emballage ved

 

- nøje udvælgelse af emballageleverandør

- frasortering af farlig emballage

- forsvarlig håndtering af emballage

- bruge miljøvenligt pakkefyld m.m.

 

Systematisk spare på energiforbruget

 

- primært gennem en løbende optimering af virksomhedens el-, vand- og varmeforbrug.

 

Være på forkant med lovgivningen gennem

 

- overholdelse af de danske miljøkrav inden for de områder, hvor virksomheden opererer

- fokus på REACH regulativer og andre internationale lovgivninger. Til top

Tilmeld